Ακριβότερο το παράβολο για την άδεια οδήγησης

Το παράβολο για την έκδοση της άδειας οδήγησης αυξάνεται κατά 10 ευρώ σύμφωνα με εγκύκλιο και από 50 ευρώ πάει στα 60.

Με τον πρόσφατο Νόμο 4850/2021 (άρθρο 26) τροποποιήθηκε το καταβαλλόμενο αντίτιμο σε παράβολα αδειών οδήγησης (αρχικές χορηγήσεις, επεκτάσεις, ανανεώσεις), από 50,00 € σε 60,00 €, από την ημερομηνία δημοσίευσης (5-11-2021) του νόμου αυτού.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος (αριθ.325657/19-11-2021) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Α.Δ.Α.91ΜΒ465ΧΘΞ-7Χ6 ) η ως άνω τροποποίηση της τιμής στα ηλεκτρονικά παράβολα θα έχει ολοκληρωθεί την 17 Νοεμβρίου 2021 από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, και τα παράβολα που ήδη έχουν εκδοθεί για άδειες οδήγησης με την τιμή των πενήντα (50,00) ευρώ ή των ενενήντα οκτώ (98,00) ευρώ (ενοποιημένο), πρέπει να γίνονται αποδεκτά από τις Υπηρεσίες.

Το παράβολο των εξήντα (60) ευρώ αφορά την αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης μιας από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β, καθώς και για την επέκταση από την κατηγορία Β σε μια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται και για κάθε ανανέωση του δικαιώματος οδήγησης.

πηγή https://www.e-nomothesia.gr/law-news/