Ιδιωτικό απόρρητο

Η εταιρεία με την επωνυμία « ΑΚΤΙΒ ΔΕΛΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΔΕΛΤΑ»  που εδρεύει στην Καλλιθέα  Αττικής επί της οδού Ελ Βενιζέλου  104 Τ.Κ. 17676, τηλ:   2109888888 , email: Info@active-delta.gr

ΑΦΜ 801829647  ΔΟΥ Καλλιθέας και αρ. ΓΕΜΗ 164127403000, με αριθμό ειδικού μητρώου ως Ασφαλιστικός πράκτορας στο Γενικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ΕΕΑ/ 88  και εκπροσωπείται νόμιμα, για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελάτων και υποψηφίων πελατών της, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι εκλαμβάνουμε ιδιαιτέρως σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τόσο από εμάς, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Εντός αυτού του πλαισίου θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής

 1. Ορισμοί:

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία οι κάτωθι όροι νοούνται ως εξής:

 • Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής «προσωπικά δεδομένα») Κάθε πληροφορία ή στοιχείο που ταυτοποιεί ή μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση φυσικού προσώπου εν ζωή – ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου (στο εξής «προσωπικά δεδομένα»).
 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση/κοινοποίηση με διαβίβαση/αποστολή, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε:

Φροντίζουμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, διαβατήριο, άδεια διαμονής ή/και εργασίας, τόπο και ημερομηνία γέννησης,
 • Δεδομένα επικοινωνίας: π.χ. ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, αριθμός fax,
 • Δεδομένα πληρωμής: π.χ. αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ., είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των ασφαλίστρων ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων, είτε για την πίστωση σε αυτούς οφειλόμενων ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή άλλων αποδοτέων σε εσάς ποσών.
 • Δεδομένα απαραίτητα για την ενδεχόμενη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, ανάλογα με το αντικείμενο αυτής και τους καλυπτόμενους κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία δεδομένα περιουσιακής κατάστασης ή περιουσιακών στοιχείων ή επενδυτικών ή αποταμιευτικών στόχων ή ειδικών δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας ή δεδομένα περίθαλψης ή φαρμακευτικής αγωγής. (π.χ. ιατρικό ιστορικό, ιατρική διάγνωση ή γνωμάτευση, ιατρικές πράξεις, διαγνωστικές μετρήσεις, κάθε είδους αναλύσεις και εξετάσεις, καθώς και κάθε άλλη, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πληροφορία ή στοιχείο από ιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, νοσοκομείο κτλ).
 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της κατά περίπτωση ασφαλιστικής αποζημίωσης ή/και του διακανονισμού των ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή/και της εξαγοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία καταγράφονται στο ως άνω έντυπο αναγκών με σκοπό την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης με ασφαλιστική επιχείρηση αλλά και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σύμβασης και τη διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων δυνάμει αυτής και γενικότερα για την εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης. Εντός αυτού του πλαισίου θα επεξεργαστούμε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας καθώς και οποιαδήποτε άλλα συλλεγούν από εμάς στο μέλλον πριν και κατά την σύναψη ή/και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. Συγκεκριμένα:

 • Για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και αναγκών σας, βάσει των πληροφοριών που μας παρέχετε, καθώς το εκάστοτε προτεινόμενο ασφαλιστικό προϊόν και κάθε προτεινόμενη ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας.
 • Για την προώθηση της αίτησης σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης στην εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση με σκοπό την εξέτασή της, την εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της αιτούμενης ασφαλιστικής σύμβασης, τη λήψη απόφασης για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, τον καθορισμό των γενικών και ειδικών όρων αυτής και τον υπολογισμό του ανάλογου ασφαλίστρου. Στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της ανάληψης του κινδύνου.
 • Για να παρέχουμε τις πάσης φύσης υπηρεσίες ενημέρωση ή πληροφορίες προς εσάς, τις οποίες έχετε ζητήσει από εμάς.
 • Για να επεξεργαστούμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την επικοινωνία μας προς εσάς.
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας, που απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις μας με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασφαλίζεστε και την ομαλή λειτουργία της ασφαλιστικής σας σύμβασης.
 • Για την συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 • Για να συμμορφωθούμε με δικαστικές αποφάσεις και να εξασκήσουμε και/ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
 • Για να σας παρέχουμε με οποιονδήποτε τρόπο ενημερώσεις, προσφορές, συμβουλές, ενημερωτικά δελτία (newsletters) και δημοσιεύσεις, που θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν και να σας ενημερώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την εταιρεία μας ή τρίτων και να προωθούμε τις εν λόγω υπηρεσίες και προϊόντα, για να σας αποστέλλουμε ερωτηματολόγια ικανοποίησης και αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μας, όλα τα ανωτέρω μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Για την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης και την διασφάλιση της αμεσότητας και των καλών υπηρεσιών μας προς εσάς.
 • Για τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς.
 • Για κάθε άλλο σκοπό συναφή ή/και επικουρικό σε όλα τα ανωτέρω ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό μας έχετε γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα.
 1. Από πού συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων που συλλέγονται με το παρόν, όπως και κατά τη λειτουργία της σύμβασης, εφόσον συναφθεί, προσκομίζονται:

 • Καταρχήν από εσάς (Αιτούντα-Υποκείμενο των δεδομένων) μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταξύ μας επικοινωνία για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Εντός αυτού του πλαισίου, ενδεικτικά, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο και κάθε άλλο έντυπο στο παρόν ή στο μέλλον που σχετίζεται με την σύναψη ή/και την λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης με την ασφαλιστική επιχείρηση, τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα και δικαιολογητικά, σε κάθε έγγραφο καθώς και στην αίτηση αποζημίωσης μετά των συνοδευτικών της εγγράφων και δικαιολογητικών και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μας έχετε γνωστοποιήσει ή θα μας γνωστοποιήσετε στο μέλλον με οποιονδήποτε τρόπο είτε απευθείας είτε μέσω συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή άλλων συνεργατών, φροντίζοντας πάντοτε να τηρούνται οι όροι του απορρήτου, είτε οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από εσάς προσώπου.
 • ή από τον αντισυμβαλλόμενο ή τον ασφαλισμένο, σε περίπτωση ασφαλίσεως υπέρ τρίτου (π.χ. κηδεμόνες ανηλίκων).
 • είτε αποστέλλονται σε εμάς από παρόχους υπηρεσιών, όπως π.χ. νοσοκομείο ή ιατρικό διαγνωστικό κέντρο όπου το Υποκείμενο των δεδομένων υπεβλήθη σε εξετάσεις ή νοσηλεύθηκε, κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού για τη σχετική διαβίβαση, ή από τον εργοδότη του Υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον πρόκειται για ομαδικά ασφαλιστήρια, ή από την επιχείρηση στην οποία το Υποκείμενο των δεδομένων απευθύνθηκε για την αποκατάσταση της επελθούσας υλικής ζημιάς ή από τρίτα μέρη συνεργαζόμενα ή μη, όπως π.χ. πραγματογνώμονες, συνεργεία, δικηγόρους, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, εταιρείες οδικής βοήθειας και Δημόσιες Αρχές, κτλ., κατά περίπτωση.
 1. Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για όλο το διάστημα ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως την παραγραφή κάθε αξίωσης σε σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση, (δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο), ενώ σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης ασφάλισης, εκτός αν βάσει της σχετικής νομοθεσίας επιτρέπεται ή επιβάλλεται να τηρούμε αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή αν αυτό απαιτείται για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας Αρχής.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ενημερωτικά δελτία ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι πέντε (5) έτη, εκτός εάν μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε από εμάς newsletters, ενημερωτικά δελτία ή/και προωθητικό υλικό.

Στις περιπτώσεις που η τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στην συγκατάθεσή σας θα τηρούμε αυτά μέχρι να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, η οποία μπορεί να λάβει χώρα ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδέχεται, κατά περίπτωση, να καθιστά αδύνατη την παροχή της σχετικής υπηρεσίας μας προς εσάς ενώ δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

 1. Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Σας διαβεβαιώνουμε ότι εφαρμόζουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων έναντι των παντός είδους κινδύνων, ιδίως τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, άνευ άδειας κοινολόγησης ή προσπέλασης αυτών και εν γένει έναντι κάθε άλλης μορφής παράνομης ή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Θα θέλαμε όμως να σας επισημάνουμε, ότι σε κάθε περίπτωση, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και καταβάλλουμε τις καλύτερες των προσπαθειών μας για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απολύτως την ασφάλεια αυτών όταν διακινούνται μέσω διαδικτύου.

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;
 • Τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας μας ανάλογα με το αντικείμενο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε και συνδεδεμένες εταιρείες με εμάς, ή εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με εμάς ή το δίκτυο των συνεργατών μας.
 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με σκοπό τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ενώ μετά τη σύναψη στην εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, που έχετε συνάψει την ασφαλιστική σύμβαση.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα πιθανόν να διαβιβαστούν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαραίτητα για την σύναψη ή τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης όπως πραγματογνώμονες, εμπειρογνώμονες, ερευνητές, εταιρείες οδικής βοήθειας, εταιρείες επισκευής ζημιών, εταιρείες επισκευής θραύσης κρυστάλλων, νοσηλευτικά ή διαγνωστικά κέντρα.
 • Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών, προμηθευτές ή συμβούλους μας (εντελώς ενδεικτικά για παροχή και συντήρηση μηχανογραφικών, διαδικτυακών, διαφημιστικών ή λογιστικών ή νομικών υπηρεσιών προς εμάς), οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές και την επίβλεψή μας. Σε όλες τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα διαβιβάζονται είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι η διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σε εναρμόνιση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ότι τα συνεργαζόμενα με εμάς τρίτα πρόσωπα έχουν υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να προστατεύσουν τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαιούμαστε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους τρίτους φορείς, αρχές ή πρόσωπα, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για νόμιμο σκοπό, όπως: α) συμμόρφωση μετά από αίτημα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών και κάθε αρμοδίων Αρχών ή δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, β) αποτροπή παράνομων χρήσεων των διαδικτυακών τόπων που διατηρούμε ή παραβίασης των πολιτικών μας, γ) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων ή προστασίας και προάσπισης των νόμιμων δικαιωμάτων μας και της ασφάλειας του δικού μας οργανισμού, των υπαλλήλων και των χρηστών των διαδικτυακών μας τόπων, δ) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα εγκληματικών ενεργειών π.χ. απάτης, διαφθοράς. Οποιαδήποτε, κατά τα ανωτέρω, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.
 • Μετά από εντολή ή συγκατάθεσή σας τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν, κατόπιν εξουσιοδότησής σας, στο όνομα και για λογαριασμό σας.
 1. Σε ποιες χώρες μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Για να καταστεί δυνατόν να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ή κατόπιν νομοθετικής διάταξης είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί να μεταφερθούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Καταρχήν θα μεταφέρουμε προσωπικά σας δεδομένα, εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ θα χρησιμοποιήσουμε και θα διασφαλίσουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς και μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή και προστατευμένα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

 1. Προστασία ανηλίκων

Συμμορφωνόμαστε με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα πριν από τη συλλογή, χρήση ή/και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων που αφορούν ανηλίκους. Δεν συγκεντρώνουμε σκόπιμα (μέσω του διαδικτυακού τόπου ή με άλλον τρόπο) πληροφορίες που σχετίζονται ή προέρχονται από ανηλίκους, αν δεν έχουν για αυτό νόμιμο λόγο επεξεργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν, και χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας:

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να λάβετε μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, επικαιροποίηση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.
 3. Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας.
 6. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι τα ανωτέρω δικαιώματά σας, όσον αφορά την άσκησή τους από εσάς αλλά και τη συμμόρφωση από εμάς, τελούν υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του συνόλου των εκάστοτε σχετικών νομοθετικών και ρυθμιστικών κανόνων.

Κάθε αίτημά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής σας και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Η Εταιρεία θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν και ενδέχεται να υπάρχει χρέωση αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης κατάχρησης του δικαιώματος, που συνεπάγεται κόστος από την πλευρά μας.

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η άσκηση των δικαιωμάτων σας ενδέχεται, κατά περίπτωση, να καθιστά αδύνατη την παροχή της σχετικής υπηρεσίας μας προς εσάς. Η άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκ τελεσθείσα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 1. Πως να ασκήσετε τα δικαιώματά σας – πως θα επικοινωνήσετε με εμάς:

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή για οποιαδήποτε απορία ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να απευθυνθείτε σ’ εμάς είτε μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση Ελ Βενιζέλου  104 Τ.Κ. 17676 είτε τηλεφωνικά στον τηλεφωνικό αριθμό 2109888888  είτε μέσω  email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Info@active-delta.gr  υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.

 1. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ:

Μπορείτε δε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική Μικροδεδομένων (Cookies)

Εισαγωγή: Δεδομένα που αποκτώνται μέσω της χρήσης μικροδεδομένων (cookies):

1.1 Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που ονομάζονται μικροδεδομένα (cookies) τα οποία χρησιμοποιούνται από την Εταιρία «ΑΚΤΙΒ ΔΕΛΤΑ» (εφεξής Εταιρία) για να προσαρμόσει την εμπειρία του Χρήστη. Τα μικροδεδομένα είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, όπως ο τύπος του  διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, τα μικροδεδομένα αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισής της και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή στον αποθηκευτικό χώρο της φορητής συσκευής κάθε Χρήστη.

1.2 Τα μικροδεδομένα δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του Χρήστη, αλλά ούτε και στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτά, ενώ δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του Χρήστη. Με τα μικροδεδομένα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Χρήστη, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

1.3 Η χρήση των μικροδεδομένων είναι τεχνικά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση της σύνδεσης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό, πριν την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης καλείται να αποδεχθεί την αποθήκευση αρχείων μικροδεδομένων στον υπολογιστή του, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, όπως έχει μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 που καθορίζει ότι είναι δυνατή η συλλογή δεδομένων για νόμιμη αιτία.

1.4 Οι περισσότεροι πλοηγοί διαδικτύου αποδέχονται αυτόματα τα μικροδεδομένα. Ωστόσο, ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον πλοηγό διαδικτύου που χρησιμοποιεί με τρόπο ώστε να μην αποθηκεύονται τα μικροδεδομένα στην τερματική συσκευή του ή να εμφανίζεται συνέχεια μια υπόδειξη προτού αποθηκευτεί ένα νέο μικροδεδομένο. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των μικροδεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών της Ιστοσελίδας.

Κατηγορίες Μικροδεδομένων:

2.1 Τα μικροδεδομένα ταξινομούνται τυπικά σε μικροδεδομένα περιόδου λειτουργίας (μικροδεδομένα λειτουργικότητας) και μόνιμα μικροδεδομένα. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μικροδεδομένα λειτουργικότητας για να προσφέρει στο Χρήστη πιο άνετη χρήση και για να αναγνωρίσει ποιες επιμέρους σελίδες της Ιστοσελίδας έχει επισκεφτεί. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις ο Χρήστης εγκαταλείψει την Ιστοσελίδα.

2.2 Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ακόμη προσωρινά μικροδεδομένα με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή του Χρήστη. Αν ο Χρήστης επισκεφτεί εκ νέου την Ιστοσελίδα για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρίας, η Εταιρία αναγνωρίζει αυτόματα ότι έχει ήδη επισκεφτεί την Ιστοσελίδα, σε ποιες καταχωρίσεις, ρυθμίσεις και ενέργειες προέβη καθώς και ποιες σελίδες επισκέφτηκε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβεί ξανά στις ίδιες ενέργειες. Επιπροσθέτως, τα μικροδεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από την Εταιρία για τη στατιστική ανάλυση της χρήσης της Ιστοσελίδας με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της, καθώς και την προβολή πληροφοριών που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στο Χρήστη.

2.3 Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί Web beacons (ονομάζονται επίσης διαφανή αρχεία GIF, pixels ή action tags, Web bugs). Αυτές οι τεχνολογίες είναι κώδικες που προσφέρουν μια μικρή γραφική εικόνα σε έναν Ιστότοπο ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα Web beacons μπορούν να αναγνωρίσουν ορισμένα είδη πληροφοριών στον υπολογιστή του Χρήστη, όπως τα μικροδεδομένα, την ημερομηνία και την ώρα προβολής μιας σελίδας, καθώς και μια περιγραφή της σελίδας στην οποία βρίσκεται το Web beacons. Σε γενικές γραμμές, οποιοδήποτε αρχείο ήταν μέρος ενός δικτυακού τόπου μπορεί να λειτουργήσει ως Web beacons. Τα Web beacons χρησιμοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης και στατιστικής καταγραφής. Τρίτα μέρη μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν web beacons στην Ιστοσελίδα για να λαμβάνουν πληροφορίες ελέγχου, έρευνας και αναφοράς ή για να κατανοούν τα ενδιαφέροντα του Χρήστη και να προσαρμόζουν σε αυτά διαφημίσεις.

2.4 Ορισμένοι από τους τρίτους συνεργάτες της Ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιούν μικροδεδομένα τύπου Flash, αλλιώς γνωστά ως τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα (LSOs – Locally Shared Objects). Τα μικροδεδομένα τύπου Flash χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζουν τα ενδιαφέροντα του Χρήστη μέσα από τα άρθρα που συμβουλεύεται και γενικότερα για να παρακολουθούν τις συμπεριφορές των Χρηστών. Τα LSOs διατηρούν συλλογές δεδομένων όπως τα μικροδεδομένα, αποθηκευμένες σε έναν κατάλογο στον υπολογιστή ενός Χρήστη, και εγκαθίστανται μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο Flash Player της Adobe.

2.5 Τέλος, στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται μικροδεδομένα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Pixel της πλατφόρμας Facebook, μέσω του οποίου η Εταιρία συλλέγει στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών της πλατφόρμας αυτής στην Ιστοσελίδα (χρόνος παραμονής στην Ιστοσελίδα, επιμέρους σελίδες που επισκέπτεται ο Χρήστης κ.ο.κ), ενώ μπορεί κατόπιν να γίνει εκ νέου στόχευση ορισμένων Χρηστών που την επισκέφθηκαν κυρίως στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ομοίως, η Εταιρία χρησιμοποιεί τα μικροδεδομένα της υπηρεσίας Google Ads Search, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη συμπεριφορά των Χρηστών της Ιστοσελίδας, οι οποίοι την επισκέπτονται μέσω της συγκεκριμένης μηχανής αναζήτησης (χρόνος παραμονής στην Ιστοσελίδα, επιμέρους σελίδες που επισκέπτεται ο Χρήστης κ.ο.κ).

Σκοποί Χρήσης Μικροδεδομένων:

Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρία μπορεί μεταξύ άλλων να αξιοποιεί τα μικροδεδομένα για διαφόρους λόγους, όπως ενδεικτικά:

3.1 Για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Χρηστών και την προσφορά σε αυτούς εξατομικευμένων χρηματοοικονομικών, φορολογικών, εργασιακών και πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία.

3.2 Για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά της καθώς και για τη στιγμιαία καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης.

3.3 Για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στην Ιστοσελίδα, το πώς οι Χρήστες τη χρησιμοποιούν, καθώς επίσης για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με την ιστοσελίδα σε άλλους ιστοτόπους, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του Χρήστη σ’ αυτή.

3.4 Για τη βέλτιστη τεχνική δυνατότητα παρουσίασης και λειτουργίας διαφημιστικών μηνυμάτων, νέων και προωθητικών ενεργειών σχετικά με τις χρηματοοικονομικές, φορολογικές, εργασιακές και πάσης φύσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς.

3.5 Για σκοπούς στόχευσης και εκ νέου στόχευσης των Χρηστών που προέρχονται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από μηχανές αναζήτησης.

 Νομική Βάση της Επεξεργασίας:

4.1 Η Εταιρία χρησιμοποιεί μικροδεδομένα για το σκοπό της διαμόρφωσης και της συνεχούς βελτιστοποίησης της Ιστοσελίδας, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των Χρηστών της καθώς και για τη βέλτιστη διαφήμιση των υπηρεσιών της. Επιπλέον, με τη  χρήση των μικροδεδομένων, αναλύονται και αξιολογούνται οι πληροφορίες με σκοπό τη βελτιστοποίηση της Ιστοσελίδας και των διαφημιστικών προβολών που προβάλλονται σε αυτή. Καταρχήν, με τη συλλογή μικροδεδομένων η Εταιρία δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της Ιστοσελίδας της. Σε κάθε περίπτωση, αν η επεξεργασία των μικροδεδομένων υποτεθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση κάποιου Χρήστη, η επεξεργασία αυτή δικαιολογείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ’ ΓΚΠΔ.

4.2 Ο Χρήστης μπορεί να εμποδίσει τις προπεριγραφόμενες τεχνολογίες, μέσω αντίστοιχης ρύθμισης των μικροδεδομένων στον πλοηγό διαδικτύου που χρησιμοποιεί. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την εξατομικευμένη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων με τη βοήθεια του λεγόμενου Διαχειριστή προτιμήσεων ή την ενεργοποίηση των μικροδεδομένων εξαίρεσης που υπάρχουν διαθέσιμα. Τέλος, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να εναντιωθεί στην ταυτοποίησή του μέσω της επεξεργασίας μικροδεδομένων, ασκώντας τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας.

Ειδικότερα τα Μικροδεδομένα της Υπηρεσίας Google Analytics:

5.1 Για τον σκοπό της διαμόρφωσης και της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄  ΓΚΠΔ τα Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται μικροδεδομένα (cookies). Το μικροδεδομένο καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής:

 • τύπος/ έκδοση πλοηγού διαδικτύου
 • χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • παραπομπή διεύθυνσης τύπου url (δηλαδή η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε)
 • όνομα υπολογιστή πρόσβασης και διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)
 • ώρα αιτήματος διαμετακομιστή.

5.2 Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης της Ιστοσελίδας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των διαφημιστικών εκστρατειών της Εταιρίας, αλλά και για ενδεχόμενη εκ νέου στόχευση του Χρήστη. Οι διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους με τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων ψηφίων (λεγόμενο IP-masking).

5.3 Ο Χρήστης μπορεί να εμποδίσει την ανάλυση των δεδομένων που δημιουργούνται από το μικροδεδομένο και αφορούν τη χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου) καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Google, αν φορτώσει και εγκαταστήσει πρόγραμμα επέκτασης στον πλοηγό διαδικτύου Chrome της Google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα Google Analytics θα βρείτε στην ιστοσελίδα των Google Analytics.

5.4 Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με το μικροδεδομένο διαβιβάζονται σε ένα διαμετακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν συγχωνεύεται η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) του Χρήστη μαζί με άλλα δεδομένα από την Google. Επίσης, οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται νομοθετικά ή αν οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατ’ εξουσιοδότηση.

5.5 Μετά την «ανωνυμοποίηση» της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με το πρόσωπο του Χρήστη. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν για λόγους στατιστικής διαγράφονται από τα Google Analytics μετά από 50 μήνες. Στις αναφορές που συντάσσονται βάσει των Google Analytics δεν υφίσταται πλέον αναφορά σε πρόσωπα.

Ειδικότερα τα Μικροδεδομένα της Υπηρεσίας Google Display:

6.1 Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται, επίσης, τεχνολογίες εκ νέου στόχευσης, και ειδικότερα τα μικροδεδομένα της υπηρεσίας Google Display. Με τα μικροδεδομένα αυτά, συλλέγονται δεδομένα ενδιαφέροντος με τη χρήση ενός ψευδωνύμου, δηλαδή συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησης του κάθε Χρήστη για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε ανώνυμη μορφή, οι οποίες αποθηκεύονται σε αρχεία μικροδεδομένων στον υπολογιστή του και αναλύονται μέσω αλγόριθμου. Στη συνέχεια, είναι δυνατό να προβληθούν στις ιστοσελίδες των συνεργατών της Εταιρίας στοχευμένες συστάσεις προϊόντων και εξατομικευμένα διαφημιστικά μπάνερ με τις υπηρεσίες της που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το Χρήστη. Έτσι, η Εταιρία διασφαλίζει ότι θα εμφανιστεί στην τερματική συσκευή κάθε Χρήστη, μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά του.

6.2 Σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά για να ταυτοποιηθεί ο Χρήστης. Δεν γίνεται καμία επεξεργασία των άμεσα προσωπικών δεδομένων, και επίσης δεν συγχωνεύονται τα προφίλ χρήσης με προσωπικά δεδομένα. Ακόμα κι αν υποτεθεί ότι η ταυτοποίηση του Χρήστη είναι πιθανή, η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ ΓΚΠΔ.

6.3 Οι Χρήστες που δεν επιθυμούν να εμφανίζεται στους υπολογιστές τους εξατομικευμένο διαφημιστικό μπάνερ της Εταιρίας διατηρούν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην εν λόγω συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για το μέλλον, ως εξής:

6.3.1 Με την επιλογή του συμβόλου που εμφανίζεται σε κάθε διαφημιστικό μπάνερ (π.χ. «i»), ο Χρήστης μπορεί να μεταβεί στην εκάστοτε ιστοσελίδα του παρόχου. Εκεί διευκρινίζεται εκ νέου η συστηματική της τεχνολογίας retargeting και παρέχεται η δυνατότητα κατάργησης της εγγραφής (opt-out). Αν ο Χρήστης καταργήσει την εγγραφή του σε έναν πάροχο, αποθηκεύεται στον υπολογιστή του το λεγόμενο μικροδεδομένο εξαίρεσης το οποίο εμποδίζει μελλοντικά την εμφάνιση του διαφημιστικού μπάνερ του εκάστοτε παρόχου. Η εν λόγω κατάργηση εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον υπολογιστή του Χρήστη, ενώ αν τα εκάστοτε μικροδεδομένα εξαίρεσης διαγραφούν ο Χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει αναπόφευκτα τη διαδικασία εξαίρεσης.

6.3.2 Εναλλακτικά, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία μικροδεδομένων, ασκώντας τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας.

Αποδέκτες εκτός ΕΕ 7.1 Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.5 και 5 του παρόντος, η Εταιρία δεν παρέχει τα δεδομένα του Χρήστη σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η επεξεργασία που αναφέρεται παραπάνω οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων τους διαμετακομιστές των εξουσιοδοτημένων από την Εταιρία παρόχων τεχνολογιών «ακολούθησης και στόχευσης» (tracking και targeting). Ορισμένοι διαμετακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ (πληροφορίες σχετικά μπορείτε να αποκτήσετε στις εκάστοτε αναφορές για τους συγκεκριμένους αποδέκτες). Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της λεγόμενης Privacy Shield καθώς και βάσει των λεγόμενων Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.