Ογκομέτρηση και πιστοποίηση βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων εξαγωγής

Από την 1η Ιανουαρίου του 2022 θα τεθεί σε εφαρμογή η πρόσφατη απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή.

Πρόκειται για την απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου των εγκεκριμένων αποθηκευτών που εξάγουν βενζίνες, πετρέλαια ή κηροζίνες σε τρίτες χώρες με βυτιοφόρα οχήματα και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα παρακάτω:

1.    Σφράγιση των βυτιοφόρων οχημάτων που διενεργούν εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων, με εταιρικές σφραγίδες όλων των διαμερισμάτων και των κατάλληλων σημείων του βυτιοφόρου ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο αυτών κατά τη διακίνηση από το Τελωνείο εξαγωγής στο Τελωνείο εξόδου.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η εταιρική σφράγιση αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα κατά την εξαγωγή των ενεργειακών προϊόντων με σκοπό την εξασφάλιση της ακεραιότητας της μεταφερόμενης ποσότητας.

2.    Ογκομέτρηση των βυτιοφόρων οχημάτων που διενεργούν εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η ογκομέτρηση διενεργείται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Κατά την ογκομέτρηση παράγεται ογκομετρικός πίνακας, που εμφανίζει τον όγκο της δεξαμενής ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης του καυσίμου, στους 15ο C σε βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm) με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης. Ο ογκομετρικός πίνακας υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση και αποτελεί παράρτημα του δεκαετούς ισχύος Πιστοποιητικού Ογκομέτρησης που εκδίδεται από τον φορέα ογκομέτρησης και διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. 

Επίσης, παράλληλα με την ογκομέτρηση, κάθε βυτιοφόρο εξοπλίζεται με τουλάχιστον μία (1) φυσική βέργα μέτρησης στάθμης από ορείχαλκο, ή άλλο κατάλληλο υλικό για τέτοιες εφαρμογές, με χάραξη αριθμού σειράς και χάραξη υποδιαιρέσεων σε βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm), η οποία διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. Η ως άνω βέργα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης διαπιστευμένου εργαστηρίου για όλο το μήκος χάραξης με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης.

3.    Ύπαρξη πιστοποιητικού καταλληλότητας και αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. των βυτιοφόρων οχημάτων που διενεργούν εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων καθώς και αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδια είναι η διεύθυνση τελωνειακών διαδικασιών τμήμα Α’ της ΑΑΔΕ. Τηλέφωνο: 210 69 87 421 email: finexcis@aade.gr

πηγή΄https://troxoikaitir.gr