Πότε αλλάζουν όλα σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα

Νέα παράταση για τις αρχές του 2022 αναμένεται να δοθεί στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που αφορά στα ρυμουλκούμενα οχήματα.

Μπορεί να εκπνέει στις 18 Δεκεμβρίου η προθεσμία που είχε ορίσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που αφορά στα τρέιλερ, μπαγκαζιέρες ή τροχόσπιτα τα οποία θα αποκτήσουν δικές τους πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ωστόσο αναμένεται να δοθεί νέα παράταση στην εφαρμογή της.

Ειδικότερα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr η πολιτική ηγεσία ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα δώσει νέα παράταση στην εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μετάβαση του πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από τη απαρχαιωμένη γλώσσα προγραμματισμού Cobol στο ανοικτό σύστημα. Κάτι τέτοιο αναμένεται να καταστεί εφικτό τον Ιανουάριο του 2022. Οπότε η εφαρμογή της Απόφασης για τα τρέιλερ, τις μπαγκαζιέρες και τα τροχόσπιτα με τις δικές του άδειες κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας θα ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου 2021.

Την εφαρμογή της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης αναμένουν εδώ και καιρό πάρα πολλοί κατασκευαστές τρέιλερ και τροχόσπιτων καθώς με την αυτόνομη άδεια κυκλοφορίας που θα αποκτήσουν τα παραπάνω οχήματα θα μπορούν να ρυμουλκούνται από όλα τα αυτοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές και όχι μόνο από ένα συγκεκριμένο όχημα.

Επίσης με την εφαρμογή της νομοθεσία για αυτόνομη άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας στα τρέιλερ και τροχόσπιτα θα μπει ένα τέλος στις επικίνδυνες ιδιοκατασκευές που συναντούν πολλοί οδηγοί στο δρόμο και δη στο εθνικό οδικό δίκτυο που είναι πολύ εύκολο να προκαλέσουν ατύχημα…

Πάντως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr έχει ήδη προμηθευτεί τις ειδικές πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας οπότε το μόνο που έχει απομείνει είναι η τεχνολογική αναβάθμιση του συστήματος…

Η Απόφαση

Η Υπουργική Απόφαση που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2021 με εφαρμογή από τις 18 Οκτωβρίου 2021 η οποία μετατέθηκε για τις 18 Δεκεμβρίου 2021 όριζε ότι:

«Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

Στην παρούσα απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο, προϋποθέσεις για την έλξη τους από μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και λοιποί όροι για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του π.δ. 77/1998 (Α’ 71), του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1230/2012 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και της υπ’ αρ. 80255/4693/19 υπουργικής απόφασης (Β’ 61).

2.Επιπροσθέτως για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί:

α) «όχημα»: οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3 και Ν1, Ν2, Ν3 και τα υπ’ αυτών ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα των κατηγοριών Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4, όπως η ονοματολογία των κατηγοριών αυτών ορίζεται στο Παράρτημα IΙ «Ορισμός κατηγοριών και τύπων οχημάτων» της υπ’ αρ. 29949/1841/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2112) και του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

β) «Έλκον όχημα»: Όχημα κατηγορίας Μ ή Ν που διαθέτει διάταξη για την προσάρτηση ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

γ) «Ελκόμενο όχημα»: Όχημα κατηγορίας Ο (ρυμουλκούμενο και ημιρυμουλκούμενο).

δ) «Ρυμουλκό»: το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται μόνο για την έλξη άλλων οχημάτων (ελκυστήρας).

ε) «Μεταχειρισμένο όχημα»: το ήδη κυκλοφορούν όχημα στη χώρα μας και το ανάριθμο μεταχειρισμένο εισαγωγής όχημα.

στ) «Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΟ)»: η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έμφορτου οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ταξινόμησης.

ζ) «Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Συνδυασμού σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΣ)»: η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα φορτωμένου συνδυασμού οχημάτων σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ταξινόμησης.

η) «Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας επικαθίσεως (ΦΠR)»: το μέγιστο αποδεκτό στατικό κατακόρυφο φορτίο στο σημείο ζεύξης έλκοντος οχήματος.

θ) «Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον πείρο του ημιρυμουλκουμένου (ΦΠρ)»: το μέγιστο αποδεκτό στατικό κατακόρυφο φορτίο στον πείρο του ημιρυμουλκουμένου.

Άρθρο 3

λήγει η ασφάλεια για το Σπίτι σου ;

πάρε αναλυτική προσφορά . . . και βρές ότι ψάχνεις !

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας Ο

1.Για τα οχήματα των κατηγοριών Ο εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:

α) το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και

β) συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακριτικό γράμμα «Τ» για τα λοιπά.

2.Για τη μορφή και τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Ο εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Α-33824/2683/04 υπουργική απόφαση (Β’ 1514). Ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός μέσω των εξής δικαιολογητικών:

α) για καινούργια οχήματα:

αα) δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

ββ) δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ μικρών σειρών και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

γγ) δελτίου κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών, και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή

δδ) πιστοποιητικού μεμονωμένης έγκρισης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29949/1841/29.11.2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2112), με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2007/46/ΕΚ, την υπ’ αρ. 5299/406/2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την 29949/1841/09 κοινή υπουργική απόφαση» (Β’ 2840) και του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

β) για μεταχειρισμένα οχήματα:

αα) άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13700/78 υπουργική απόφαση (Β’ 401) ή ββ) ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 524) ή/και την αντίστοιχη δήλωση μηχανικού που είχε εκπονηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23780/1978 υπουργική απόφαση (Β’ 642), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Με το σημείωμα ρυμούλκησης συνυποβάλλονται:

1.i) τουλάχιστον τρεις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στην τρίτη ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης (αριθμός πλαισίου) ή/και το πινακίδιο του κατασκευαστή (αν υπάρχει),

2.ii) αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος).

Στην περίπτωση μη εύρεσης της αρχικής δήλωσης του μηχανικού, βάσει της οποίας εκδόθηκε το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης του οχήματος, συντάσσεται νέα δήλωση μηχανικού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23780/1978 υπουργική απόφαση (Β’ 642), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290), του π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της χώρας.

3.Για τα μεταχειρισμένα οχήματα ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού, απαιτείται, επιπλέον των κατά περίπτωση της παρ. 2.β δικαιολογητικών, η έγκριση ταξινόμησης, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 3763/111/2015 υπουργική απόφαση (Β’ 1163). Διαφορετικά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 80255/4693/19 υπουργική απόφαση (Β’ 61).

4.Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένων οχημάτων των κατηγοριών Ο1 και Ο2 που διαθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, ότι με τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης (αριθμό πλαισίου) έχει ήδη εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας άλλου οχήματος, τότε ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε μηχανικό που αναφέρεται στην παρ. 1 της υπ’ αρ. 23780/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 642), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο οποίος ελέγχει το ρυμουλκούμενο και χαράσσει νέο αριθμό πλαισίου σε αυτό υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Ελέγχει αν τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου στο οποίο πρόκειται να χαράξει τον νέο αριθμό πλαισίου ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται είτε στην εν ισχύι υπεύθυνη δήλωση μηχανικού είτε στο σημείωμα ρυμούλκησης, και αν δεν ταυτίζονται συντάσσει νέα δήλωση, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23780/1978 υπουργική απόφαση(Β’ 642), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Διαγράφει τον υπάρχοντα αριθμό πλαισίου απ’ όπου αυτός αναγράφεται (επί του πλαισίου ή επί πινακιδίου).

γ) Χαράσσει νέο αριθμό πλαισίου, ο οποίος αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι 2ψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στον κωδικό της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που θα εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του ρυμουλκουμένου. Το δεύτερο μέρος είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε από την Υπηρεσία η αίτηση του ενδιαφερομένου για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου (δύναται να περιλαμβάνει γράμματα και αριθμούς και οπωσδήποτε την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης). Τα δύο μέρη διαχωρίζονται μεταξύ τους με αστερίσκο.

δ) Στην περίπτωση ύπαρξης πινακιδίου στο οποίο:

αα) πλην του αριθμού πλαισίου, τα λοιπά τεχνικά στοιχεία επί αυτού ταυτίζονται με αυτά της αρχικής δήλωσης του μηχανικού, τότε το πινακίδιο δεν αφαιρείται,

ββ) πλην του αριθμού πλαισίου, τα λοιπά τεχνικά στοιχεία επί αυτού δεν ταυτίζονται με αυτά της αρχικής δήλωσης του μηχανικού, τότε ο μηχανικός το αφαιρεί, και προσαρτά νέο πινακίδιο στο οποίο αναγράφεται ο νέος αριθμός πλαισίου του ρυμουλκούμενου καθώς και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΣΤ/29852/1977 υπουργική απόφαση (Β’ 1288).

Στην περίπτωση μη ύπαρξης πινακιδίου, τότε ο μηχανικός προσαρτά στο ρυμουλκούμενο πινακίδιο με το νέο αριθμό πλαισίου και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΣΤ/29852/1977 υπουργική απόφαση (Β’ 1288).

ε) Συντάσσει συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση στην οποία:

αα) καταγράφει τα στοιχεία του ρυμουλκούμενου, τον παλαιό και το νέο αριθμό πλαισίου με αναφορά της θέσης χάραξής του,

ββ) αποτυπώνει το νέο αριθμό πλαισίου που χάραξε,

γγ) δηλώνει ότι έλεγξε αυτό και το βρήκε τεχνικά άρτιο και κατάλληλο για κυκλοφορία και ότι πληροί τους όρους της ασφαλούς από πάσης απόψεως κυκλοφορίας, όπως καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ».

5.Για την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Ο συντάσσεται, κατόπιν ελέγχου των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ειδικό απογραφικό δελτίο ελκόμενου οχήματος στο ηλεκτρονικό μητρώο οχημάτων. Τα απογραφικά δελτία εκδίδονται κατ’ αναλογία με τα απογραφικά δελτία φορτηγών αυτοκινήτων.

6.Για την απόδειξη της νόμιμης κυριότητας ή κατοχής των οχημάτων κατηγορίας Ο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλονται:

α) Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:

αα) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.

ββ) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια.

γγ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

β) Για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα:

αα) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.

ββ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος.

γ) Για τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα οχήματα:

αα) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16823/78 υπουργική απόφαση (Β’ 642), εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

ββ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

Άρθρο 4

Πινακίδες οχημάτων κατηγορίας Ο

1.Tα οχήματα κατηγορίας Ο Δημόσιας Χρήσης (Δ.Χ.) φέρουν πινακίδες σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 4700/330/2004 υπουργικής απόφασης (Β’ 192).

2.Tα οχήματα κατηγορίας Ο εκτός των Δ.Χ., φέρουν πινακίδες με συνδυασμό ανά δύο (2) του γράμματος Τ και των δεκατεσσάρων (14) γραμμάτων: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι,Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, που είναι κοινά στην ελληνική και λατινική αλφάβητο και ενός αριθμού από το 10000 έως τον αριθμό 99999 σύμφωνα με το Παράρτημα.

3.Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού της μεταλλικής κατασκευής, του αντανακλαστικού υλικού, ο χρωματισμός, το ανάγλυφο κείμενο και οι λοιπές κατασκευαστικές λεπτομέρειες των πινακίδων κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων είναι ίδιες με τις προδιαγραφές των κοινών πινακίδων.

πηγή https://www.newsauto.gr/news/pote-allazoun-ola-se-treiler-bagkazieres-ke-trochospita/

λήγει η ασφάλεια για την Υγεία σου ;

πάρε αναλυτική προσφορά . . . και βρές ότι ψάχνεις !